MR

We hebben een actieve Medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie teamleden die de  ouders en het schoolteam vertegenwoordigen. De MR heeft het recht de directie en het schoolbestuur te adviseren over plannen die met het onderwijs te maken hebben. Wanneer de directie veranderingen voorbereidt in de opzet van het onderwijs moet zij eerst de medezeggenschapsraad horen.

De medezeggenschapsraad wordt eens per drie jaar gekozen uit de ouders en het team. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Eens per jaar belegt de oudergeleding van de medezeggenschapsraad samen met de ouderraad een jaarvergadering voor alle ouders van de school. Tijdens deze vergadering worden de nieuwe leden van de ouderraad gekozen. Tijdens een koffie en thee-inloop leggen de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en de ouderraad verantwoording af over hun activiteiten en de daarmee samenhangende uitgaven.

De personeelsgeleding en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad maken wij in de eerste nieuwsbrief voor ouders en op het bord in de hal aan u bekend.

Lees hier het Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van de Prins Willem Alexanderschool.