Onze missie

Samen werken aan onderwijs op maat


Onze missie is voor de komende vier jaar gelijk aan die van de afgelopen vier jaar. We gaan hier nog altijd voor.

Onze kernwaarden:

Veiligheid en vertrouwen
Respect en authenticiteit
Plezier, harmonie en samenwerken
Betrokken, verantwoordelijk en zelfstandig
Zorgzaam 

We zorgen voor een gedegen basis en handvatten om de wereld met zelfvertrouwen tegemoet te treden.

Kernwaarden:

De basis van onze keuzes als school

In een veilige leeromgeving is er onderling vertrouwen, mogen fouten gemaakt worden, zijn heldere regels over hoe je met elkaar omgaat en voorkomen we incidenten. Er is structuur en rust op school. Een ieder voelt zich veilig, gezien en wordt gehoord. We bieden iedereen erkenning, aandacht, waardering en succes.
Wij zijn respectvol naar elkaar. Je krijgt wat je wilt, als je niet wacht tot een ander het geeft, maar het zelf uitdraagt.

Iedereen kan zichzelf zijn op school, is authentiek. Jezelf anders voordoen dan wie je werkelijk bent, kost veel (negatieve) energie. Authenticiteit is een combinatie van jezelf zijn en tegelijkertijd durven te veranderen (zelfreflectie).

Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd. Met plezier, lol en enthousiasme wordt werken en leren een liefhebberij. Als we over harmonie spreken, hebben we het over eensgezindheid, het zijn van een eenheid, het hebben van een goede relatie en/of verstandhouding. Besluiten nemen we graag op basis van overeenstemming, samen.

Wij streven naar een zo goed mogelijke relatie tussen school, ouders en leerlingen. Er is een goede samenwerking tussen betrokken collega’s, ouders, leerlingen en externen waarin ieder zijn verantwoordelijkheid kent en neemt, maar waarin ook een bepaalde mate van zelfstandigheid gevraagd wordt. Zelf actief problemen oplossen zorgt voor beter zelfstandig kunnen nadenken en beter begrip.

We zijn zorgzaam, bieden zorg indien nodig. We hebben oog voor de ander. We zien de behoeften bij leerlingen (en/of ouders) en bieden hulp aan.
Onze zorg is goed geregeld. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, biedt de leerkracht dit in eerste instantie zelf aan in de klas en indien nodig buiten de klas door gediplomeerde remedial teachers, studenten en (oud-)collega’s, individueel of in kleine groepen. Ook bieden wij uitdaging in de Plusklas aan leerlingen vanaf groep 1, wanneer er duidelijk sprake is van een ontwikkelings- en/of didactische voorsprong. Deze voorsprong is op meerdere gebieden ten opzichte van hun leeftijdsgenoten.

Onze visie

Hoe vertalen wij dit naar ons onderwijs en zien wij dit terug in onze school

 • Wij kennen ieder kind omdat ieder kind uniek is in talenten en behoeften.
  Wij zien en horen ieder kind. De band die je als leerkracht hebt met een kind is de basis, het allerbelangrijkste. Elke leerkracht staat voor iedere leerling klaar, draagt bij aan een veilige omgeving en voor de leerlingen is elke leerkracht even belangrijk. Het team draagt samen de verantwoordelijkheid voor álle leerlingen.
  Als leerkracht weet je waar een kind zich bevindt in zijn ontwikkeling en hoe je een kind in zijn kracht kan zetten. Met elkaar verken je deze ontwikkeling.
  We stellen hoge eisen, passend binnen de mogelijkheden van het kind.
  Inzicht in en begrip voor het kind ontstaat mede door kennis van de thuissituatie en de omgeving, hiervoor voeren we kind- en Kind-Ouder-Leerkracht (KOL) gesprekken.
  Wij geloven dat ook leerlingen een positieve invloed kunnen hebben op het beleid. Er is een democratisch gekozen leerlingenraad actief met leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.

 • Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid, omdat je zo het beste leert.
  Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid bij onze leerlingen, door aan te sluiten bij het kennisniveau van de leerlingen (zone naaste ontwikkeling).
  We wakkeren verwondering en nieuwsgierigheid aan bij leerlingen door hun kijk op de wereld te vergroten, door andere ervaringen te bieden en hen bewust te maken van alle verschillende mogelijkheden.
  We willen leerlingen prikkelen om:
  • vragen te stellen
  • op onderzoek uit te gaan
  • keuzes te maken
  • fouten te maken
  • (opnieuw) te blijven proberen
  • met passie aan de slag te gaan
  • na te denken over waar zij staan in hun leerproces en ontwikkeling
  • voorbeelden en mogelijkheden (o.a. modellen) te zien van ervaringsdeskundigen (leerkrachten, andere leerlingen, externen).

 • Wij leren onze leerlingen om samen te werken en samen te leven.
  Wij dragen sámen zorg voor onze (leer)omgeving, elkaar en onszelf.
  In onze multiculturele school is sprake van onderling vertrouwen, fouten maken mag, er zijn heldere afspraken hoe je met elkaar omgaat en we voorkomen incidenten. Er is structuur en rust op school.
  Een ieder voelt zich veilig, wordt gezien en gehoord en kan zichzelf zijn (authentiek).
  We bieden iedereen erkenning, aandacht, waardering en succes.
  Kinderen, ouders en leerkrachten hebben respect & begrip voor elkaar en voor andere culturen en opvattingen.

 • Wij leren onze leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces.
  Door het voeren van kind- en Kind-Ouder-Leerkracht (KOL) gesprekken, betrekken we het kind in het eigen leerproces (eigenaarschap) met als gevolg een kind wat een leven lang leert.
  Wij bevorderen en stimuleren het zelfvertrouwen.
  Leerlingen krijgen inzicht in zichzelf door op zoek te gaan naar hun talenten, zij maken keuzes en stellen vragen (aan zichzelf en een ander). Zij ontvangen oprechte en opbouwende feedback.
  Door te leren met (zelf)vertrouwen (fouten maken mag), ontwikkelen de leerlingen het vermogen om (eerst samen en vervolgens zelf) doelen te stellen en steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerresultaten.

 • Wij werken samen met ouders aan een optimale ontwikkeling van hun kinderen.
  Een optimale ontwikkeling van het kind bereiken we door wederzijdse, duidelijke verwachtingen naar en van ouders.
  We praten niet óver de leerlingen met ouders, maar mét hen, o.a. tijdens Kind-Ouder-Leerkracht (KOL) gesprekken.
  Deze KOL gesprekken versterken het contact met elkaar, de betrokkenheid en het bereiken van het gezamenlijke doel: de ontwikkeling van het kind.

 • Wij onderzoeken en ontwikkelen onze kennis, houding en vaardigheden.
  Wij zijn (en blijven) een team in ontwikkeling.
  Wij zijn een lerende organisatie, waar we met en van elkaar leren.