Plusklas

Met onze plusklassen bieden we uitdaging en verdieping voor leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn.

Meerbegaafde en hoogbegaafde leerlingen leren op een andere manier en in een ander tempo dan andere leerlingen. Het traditionele, reguliere aanbod is daar niet voldoende op afgestemd. Om een goede leerhouding te kunnen ontwikkelen en naar eigen vermogen te kunnen presteren hebben deze leerlingen ook een aanbod nodig dat is afgestemd op hun mogelijkheden. Zo kan voorkomen worden dat leerlingen gedemotiveerd raken, gaan onderpresteren en zich niet goed ontwikkelen. Bij een goed aanbod zien we dat leerlingen (weer) met plezier naar school gaan, zich herkend voelen in wie ze zijn en tot betere prestaties komen.

We hebben op school een Plusklas voor leerlingen uit de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8.
Wanneer de leerling voldoet aan de criteria van de Plusklas, nodigt de plusklascoördinator de ouders en de leerling uit voor een gesprek. Bij akkoord van alle partijen, start de leerling in september of februari in de Plusklas. De leerling krijgt 1x in de week les van de plusklasleerkracht, waarin op projectmatige basis wordt gewerkt. Gedurende acht weken staat één thema centraal. Aan het eind van ieder thema houdt het kind een eindpresentatie, in de vorm van een tentoonstelling, een presentatie of een verslag. Gedurende de acht weken staan ook twee lessen filosoferen, vier lessen Nieuwsrekenen en samenspel op het programma.

Naast de opdrachten rondom het thema, werken de kinderen met behulp van rubrieken aan een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).
De leerlingen houden hun ontwikkeling en gestelde leerdoelen bij in een portfolio. Een leerling kan zien op welk niveau hij nu is en waar hij naartoe wil. Hij beschrijft hoe hij aan zijn doel wil gaan werken en wat/wie hij hiervoor nodig heeft. In een multo-map worden alle opdrachten en informatie gebundeld. Deze map gaat met de leerling mee naar de klas, zodat er ook in de klas aan de opdrachten kan worden gewerkt. De leerlingen van de Plusklas hebben hun eigen verrijkingsaanbod vanuit de methoden en krijgen in de klas het reguliere onderwijsaanbod compact aangeboden. Op deze wijze houden ze tijd over om te werken uit de multo-map.

In januari en in juli vindt er een evaluatie plaats omtrent de gemaakte ontwikkelingen en het welbevinden.
We zorgen op OBS Prins Willem Alexander dus niet alleen voor onderwijs op maat bij leerachterstanden of sociaal emotionele hulpvragen, maar bieden voor meer- en hoogbegaafden ook een onderwijsaanbod op maat.