Nieuws

Iedere twee weken ontvangt u op maandag een nieuwsbrief via Social Schools waarin u als ouder op de hoogte wordt gehouden van gebeurtenissen op school, activiteiten van de groepen en informatie over spelen en leren op school en thuis.

 

Hieronder kunt u lezen wat ons speerpunt is voor het schooljaar 2021-2022.

Eigenaarschap

In 2018-2019 hebben wij samen met het team ons meerjarenbeleidsplan opgesteld voor de komende vier jaar. Hierbij zijn we gestart met het ambitiestatement van DHS en de missie en visie van de PWA. Zijn deze voldoende bekend en wat zijn de overeenkomsten, verbanden, successen en mogelijke ontwikkelpunten. Dit bracht ons bij het punt: eigenaarschap, kinderen nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces.

Kijkend naar de inrichting van ons onderwijs op de PWA en de vaardigheden die onze kinderen nodig hebben om goed voorbereid deel te nemen aan de huidige en toekomstige maatschappij, vraagt eigenaarschap onze aandacht.

We hebben ons daarom eerst georiënteerd op wat eigenaarschap betekent en op welke manieren dit allemaal zichtbaar kan zijn in scholen. Vervolgens hebben we dit gekoppeld naar waar wij als school staan en waar we over vier jaar graag willen staan in deze ontwikkeling.

Terugkijkend
Schooljaar 2019-2020 en 2020-2021 zijn andere schooljaren dan anders geweest, doordat de school een periode gesloten is geweest als gevolg van corona.
Dit betekende verlies van onderwijstijd voor de leerlingen.
Ondanks dat hebben leerlingen, leerkrachten en ook ouders er alles aan gedaan om te zorgen dat er geleerd werd en dat de kinderen zich optimaal ontwikkelden.
In de klas zijn we bezig geweest met het stellen van goede doelen, het opstellen van succes-criteria (mini-doelen) om deze doelen te bereiken. Er zijn (in aangepaste vorm) KOL (Kind-Ouder-Leerkracht) gesprekken gevoerd, waarbij het kind zoveel mogelijk de
leiding nam.

Vooruitkijkend
Hier gaan we het komend schooljaar uiteraard mee door. Ons uiteindelijke doel blijft dat kinderen mede eigenaar zijn van hun eigen leerproces: eigenaarschap!

Om dit te bereiken zullen wij als team onze mindset, onze aanpak en ons aanbod moeten aanpassen. zodat we onze kinderen die vaardigheden, houdingen en inzichten kunnen aanbieden, die hen helpen om zich goed te ontwikkelen en in de toekomst adequaat te functioneren in onze snel veranderende wereld.

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs heeft het ministerie aanvullende gelden beschikbaar gesteld. Als school zullen we deze inzetten om mogelijk ontstane achterstanden weg te werken. Ook willen we onze leerlingen kennis maken met ander onderwijs dan alleen taal en rekenen. Hiervoor hebben we voor komend schooljaar vakdocenten aangetrokken voor muziek, tekenen en techniek.

Eigenaarschap

  • Kinderen geven invulling aan de talentenborden in de hal, wanden in de klas en vitrinekasten in de school.
  • Kinderen stellen samen klassenafspraken en klassendoelen op.
  • Kinderen nemen verantwoordelijkheid voor klassentaken en schooltaken.
  • Kinderen nemen via klassenvergaderingen samen besluiten en zoeken zelf naar oplossingen als er een probleem is.
  • Het samenwerken wordt gestimuleerd en structureel ingezet tijdens de lessen (coöperatieve werkvormen).
  • De werkplekken op de gangen worden dagelijks en structureel in gebruik genomen voor verwerking, oefening en talent-ontwikkeling.

Professionalisering leerkrachten
Ook leerkrachten ontwikkelen zich voortdurend. Als team gaan we aan de slag met Expliciete Directe Instructie (EDI) en we frissen onze kennis van coöperatieve werkvormen op. We worden begeleid in het bereiken van Eigenaarschap door een onderwijsadviseur van het HCO. Leerkrachten scholen zich individueel d.m.v. het volgen van modules in het online programma E-Wise of zij maken een keuze voor een andere opleiding of training.

Klassenbezoek – collegiale consultatie
In diverse periodes in het komende jaar gaan leerkrachten bij elkaar in de les kijken. Tijdens dit lesbezoek laten zijn zien hoe zij in hun klas eigenaarschap stimuleren en ontwikkelen of zij stellen gerichte vragen waar collega’s naar kijken.

Werkgroepen
Leerkrachten werken samen in diverse werkgroepen (taal, rekenen, meer– en hoogbegaafdheid, sociaal emotionele ontwikkeling, etc.). Elke werkgroep stelt zijn eigen doelen op, gerelateerd aan de schooldoelen.