Nieuws

Iedere maand ontvangt u een nieuwsbrief waarin u als ouder op de hoogte wordt gehouden van gebeurtenissen op school, activiteiten van de groepen en informatie over spelen en leren op school en thuis.

Hieronder kunt u lezen wat ons speerpunt is voor het schooljaar 2019-2020.

 

           Eigenaarschap

o.b.s. Prins Willem Alexander

 

 

In 2018-2019 hebben wij samen met het team ons meerjarenbeleidsplan opgesteld voor de komende vier jaar. Hierbij zijn we gestart met het ambitiestatement van DHS en de missie en visie van de PWA. Zijn deze voldoende bekend en wat zijn de overeenkomsten, verbanden, successen en mogelijke ontwikkelpunten. Dit bracht ons bij het punt: eigenaarschap, kinderen nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces.

Kijkend naar de inrichting van ons onderwijs op de PWA en de vaardigheden die onze kinderen nodig hebben om goed voorbereid deel te nemen aan de huidige en toekomstige maatschappij, vraagt eigenaarschap onze aandacht.

We hebben ons daarom eerst georiënteerd op wat eigenaarschap betekent en op welke manieren dit allemaal zichtbaar kan zijn in scholen. Vervolgend hebben we dit gekoppeld naar waar wij als school staan en waar we over vier jaar graag willen staan in deze ontwikkeling.

Om deze doelen uit te werken, zullen wij als team onze mindset, onze aanpak en ons aanbod moeten aanpassen. Zodat we onze kinderen die vaardigheden, houdingen en inzichten kunnen aanbieden, die hen helpen om zich goed te ontwikkelen en in de toekomst adequaat te functioneren in onze snel veranderende wereld.

Want onze kinderen zullen onderdeel zijn van een nog deels onbekende toekomst waarin zij:

  • met steeds meer nieuwe technologie en informatie zullen moeten omgaan
  • in een veranderende arbeidsmarkt flexibel en creatief moeten kunnen functioneren
  • zullen samenleven en werken met steeds meer mensen vanuit de hele wereld en vanuit verschillende culturen.
  • door de constante veranderingen hun leven lang blijven leren

Dit vraagt van ons als leerkrachten dat we zowel de basiskennis en kernvaardigheden moeten aanbieden als specifieke vaardigheden, houdingen, motivaties en zelfbeelden. Vaardigheden als:

  • Het ontwikkelen van de juiste leermotivaties
  • Het leren doorgronden van complexe vraagstukken en daarvoor creatieve oplossingen bedenken
  • Het leren reflecteren op het eigen leren (hogere-orde denkvaardigheden, onderzoek- en ontwerpvaardigheden en metacognitieve vaardigheden).
  • Het ontwikkelen van een positieve houdingen ten aanzien van het stellen van nieuwsgierige of kritische vragen of het bedenken van alternatieve oplossingen
  • De positieve wil tot samenwerken
  • Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld ten aanzien van de eigen groei en talentontwikkeling (zelfvertrouwen en zelfinzicht en een positieve perceptie van de eigen ontwikkelingspotentie).

Een belangrijke stap naar dit toekomstbestendig onderwijs is kinderen de mogelijkheid te geven meer verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. Ook in ons onderwijs is het nu nog steeds gangbaar dat de methode ‘voorschrijft’ en het kind en de leerkracht deze methode volgen. Het kind heeft daarbij een passieve, ontvangende rol. Het geven van autonomie speelt een sleutelrol bij het ontwikkelen van eigenaarschap bij leerlingen en bij leraren.

Een belangrijk onderdeel daarbij is het kunnen monitoren van het eigen leerproces en weten wanneer de gestelde leerdoelen bereikt zijn. Dat vraagt metacognitieve vaardigheden van de leerling en taakgerichte feedback van de leraren.

Wat betekent dit voor het schooljaar 2019-2020: ontwikkelen van de Growth Mindset

Wanneer we willen dat onze kinderen een growth mindset ontwikkelen, dan moeten we als team ook handelen vanuit een growth mindset. We zullen dit schooljaar ons, als team, daarom eerst richten op het groeien van een fixed mindset ( vaste mindset ) naar een growth mindset ( groei- mindset ).

Met de juiste instelling kunnen we onze kinderen motiveren en hen helpen op school beter te presteren, talenten en vaardigheden te ontwikkelen en eigen doelen te bereiken.